Patientdatalagen(SFS 2008:355)

Patientdatalagen gäller sedan 1 juli 2008. Syftet med datalagen är att öka patientsäkerheten och skydda känsliga uppgifter. Möjligheterna ökar för de som vårdar och behandlar dig att få tillgång till den information som behövs för att ge en god och säker vård genom sammanhållen journalhållning.

Innebörden med lagen

Patientdatalagen medger att olika vårdgivare på elektronisk väg kan samarbeta genom att se varandras journalanteckningar. Det innebär att vårdgivarna kan få direktåtkomst till varandras journalhandlingar. Det finns inga sekretessgränser inom ett landsting, eller region, vilket ger bättre, snabbare och enklare förutsättningar till korrekt diagnos och behandling.

Din journal

När du besöker vården som patient, registreras uppgifter om dig i en journal. Journalen innehåller bland annat uppgifter om besök, diagnoser, inskrivning, undersökningar, åtgärder, vårdresor och patientavgifter. Din journal är i första hand ett stöd för de som arbetar i vården och för att kunna ge dig en god och säker vård. Det är bara du själv och den personal som vårdar dig som har rätt att läsa din journal. Alla uppgifter skyddas mot obehörig insyn och spridning.

Spåra via logg

Varje gång någon tar del av uppgifter om dig i journalen registreras det. Det betyder att det i efterhand går att spåra via en så kallad logg om någon har läst om dig. Vårdgivaren är skyldig att kontrollera vem som har tagit del av dina uppgifter och du har själv rätt att ta del av den informationen.

Spärra uppgifter

Om det finns uppgifter i din journal som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att de ska spärras. Då framgår det i journalen att det finns spärrade uppgifter. Du kan när som helst be vårdpersonalen ta bort spärren. Vårdnadshavare kan inte spärra uppgifter om sina barn.

Sammanhållen journalföring

Med patientdatalagen skapas en möjlighet för vårdgivaren att ta del av informationen om dig som patient oberoende av var du vårdas. Syftet är att få en mer samlad bild av ditt vårdbehov och att vårdpersonalen får ta del av dina patientppgifter där de behövs. Allt för att kunna ge dig bästa möjliga vård

Rättelse

Skulle det finnas oriktiga eller missvisande uppgifter om dig i våra register har du rätt att begära rättelse.

Om du inte vill ha en sammanhållen journalföring tala om för vårdpersonalen att du inte vill att dina uppgifter samlas i en sammanhållen journalföring. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Men då måste du själv berätta för vårdpersonalen hos en annan vårdgivare, vad de behöver veta för att ge dig en bra vård.